حراجی

کلیه مراکز و فروشنده های صنعت لوستر و صنایع روشنایی می توانند در مناسبت های مختلف و یا در فصول مورد نظر خود، زمانی را به عنوان حراجی اعلام نمایند.

در این شرایط می بایست حداقل با ده درصد تخفیف قیمت نسبت به قیمت های معمول بازار به ارائه اجناس خود اقدام نمایند.

مراکز و فعالیتی که تمایل دارند آگهی حراجی آنها در این صفحه در معرض دید همه قرار گیرد، حداقل یک ماه قبل از طریق فرم سفارش تبلیغات اقدام نمایند.